Browse and Buy Haitian Creole Textbooks

LearnHaitianCreoleOnline: Learn Haitian Creole Online, Learn Haitian Kreyòl Online via Skype...


Purchase links to language audio - Links will be emailed to you

Contact us at HaitianCreole@gmail.com or AnnPaleKreyol@gmail.com

Pay for Links to Language Audio: Links will be emailed to you

WorldwideHaitianCreoleClasses: Haitian Creole Lessons Online + French, Spanish Classes via Skype

Contact Us to Sign Up

Pay As Negotiated - Pay Now
Pay to Learn Creole Online Now

Contact us at HaitianCreole@gmail.com or AnnPaleKreyol@gmail.com


Now you can pay here to LearnHaitianCreoleOnline. Pay as Negotiated

You Are Paying to Learn Creole


Saturday, August 8, 2020

Learn Haitian Creole on Zoom - Zoom helps you learn Haitian Creole without Tears

Zoom Kreyòl: Nou ka aprann Kreyòl PlopPlop sou Zoom. Zoom Kreyòl: You can learn Haitian Creole in no time on Zoom. Zoom pèmèt ou aprann Kreyòl fasil, Taptap, avèk jwa epi san dlo nan je. Zoom allows you to learn Haitian Creole easily, fast, joyfully and without tears. Kounye a avèk Zoom, nou ka aprann yon lòt lang, yon nouvo lang. Now with Zoom, you can learn another language, a new one. Sa w dwe fè: Al sou http://JosephJCharles.com kote w’ap jwenn liv ou ka achte. What to do: Go to http://josephjcharles.com where you can find textbooks to purchase. 1. Achte yon kopi / buy a copy of ‘Let’s Speak Haitian Creole and English in no Time and without Tears.’ 2. Achte yon kopi / buy a copy of ‘Sa’k Pase? N’ap Boule Textbook (Learn Haitian Creole Online) 3. Peye / pay $40 for 1-hour session (40 dola ameriken) pou chak sesyon ki va dure inèdtan. Nou ka peye avèk / you can pay with Vennmo (@JosephJ-Charles), CashApp (JosephJCharl) oswa avèk Paypal (paypal.me/biz2coachbiz) 4. Peye avan chak class oswa chak sesyon!!!! Pay in advance each one of your sessions 5. Kou w fin peye, m’ap voye yon envitasyon Zoom ba ou pou kòmanse klas la. As soon as you’re done paying, I will send you a Zoom invitation to you so you can start the class. Men sit nou ka vizite / here are the sites you can visit: http://josephjcharles.com ak /and http://haitiancreolemp3.libsyn.com Ps! Si hablan Español y quieren aprender el Kreyol Haitiano, vayan a http://aprenderkreyolhaitiano.blogspot.com/ Compren e usen este libro ‘Learn Creole Very Slowly – Aprendan Creole Despacito – Aprann Kreyòl Toudousman: Please Speak Slowly – Por Favor Hablen Despacio – Veuillez Parler Doucement…”