Browse and Buy Haitian Creole Textbooks

LearnHaitianCreoleOnline: Learn Haitian Creole Online, Learn Haitian Kreyòl Online via Skype...


Purchase links to language audio - Links will be emailed to you

Contact us at HaitianCreole@gmail.com or AnnPaleKreyol@gmail.com

Pay for Links to Language Audio: Links will be emailed to you

WorldwideHaitianCreoleClasses: Haitian Creole Lessons Online + French, Spanish Classes via Skype

Contact Us to Sign Up

Pay As Negotiated - Pay Now
Pay to Learn Creole Online Now

Contact us at HaitianCreole@gmail.com or AnnPaleKreyol@gmail.com


Now you can pay here to LearnHaitianCreoleOnline. Pay as Negotiated

You Are Paying to Learn Creole


Thursday, February 9, 2017

Learn Haitian Creole in No Time - Aprann Kreyol Plop Plop!

Listen to Haitian Creole Alfabet and Reading - Koute Alfabè ak Lekti Kreyòl

Buy a copy of Aprann Kreyòl ak Alfabè Kreyòl nan yon semèn - Learn Creole and Creole alphabet in one Week

If you want, you can purchase a copy of this book right on Amazon.com

Aprann Kreyòl nan yon Semèn - Learn Haitian Creole in One Week on HaitianCreoleMP3.Libsyn.com

Purchase a copy of Learn Haitian Creole in One Week.

Wi tout moun ka aprann Kreyòl nan yon semèn - Yes everybody can learn Haitian Creole in one week.

Ki jan / Kòman / Kouman nou ka aprann lang sa a si vit? - How can we learn this language so fast?

Si nou renmen etidye, nou ka aprann ni byen vit – If you like to study, you can learn it very fast.

Di’m kisa pou’m fè pou’m kòmanse aprann Kreyòl – Tell me what to do to start learning Creole

Alfabè Kreyòl

a an b ch d e è en f g h i j k l m n ng o ò on ou oun p r s t ui v w y z

Ravèt ak Pinèz

Nou jwenn ravèt toupatou. Ravèt se sèl ensèk ki vwayaje ak moun rich tankou ak moun pòv. Yo peple anpil. Gen plis de 30 espès ravèt ki rete nan kay moun. Ravèt se gwo pès ki annouye moun nan sektè prive kon piblik.

Poul renmen chase, kouri dèyè ravèt. Se yon bon fòm ekzèsis pou yo.

Ravèt viv nan palè jistis, mezon blanch Etazini, nasyonzini epi nan tout gwo kay nan lemonn. Ravèt pa pinèz. Men toulède se ensèk ki mechan anpil. Pinèz ak ravèt pa viv ansanm men yo viv nan menm kay, menm bildin.

Depi se yon kote moun rete, nou ka jwenn ravèt ak pinèz. Pinèz ap fè gwo dega sou kò moun toupatou. Se dechire y’ap dechire moun ki pa ka dòmi sou kabann yo. Granmoun kou timoun pa ka pase yon bòn nwit sou kabann yo. Pinèz se lakòz anpil moun ki soufri ak depresyon. Pinèz menm koze anpil divòs toupatou nan lemonn. Si madanm ak mouche pa ka dòmi ansanm, yo gen plis chans pou yo bat zèl yo.

Translated Version

Cockroaches and Bed Bugs

We find cockroaches everywhere. Cockroaches are the insects that can travel with rich as well as poor people. They are very fecund / fertile. There are more than 30 species of roaches that can be found in human habitat all over the world. Cockroaches are pests that bother people in the private as well as public sectors.

Chicken enjoy hunting cockroaches. They are a good form of exercise for them.

Cockroaches live in Palaces of Justice, White House, United Nations, and all mega mansions in the world. Cockroaches are not bed or seat bugs. However, both of them are mean insects. Cockroaches and bugs do not live together but they live in the same house, same building. As long as it is a place where people live, we can find roaches and bugs. Bugs are creating havoc on human bodies everywhere. They are attacking people who cannot sleep on their beds. Children and adults cannot spend a good night of sleep on their beds. Bugs are the cause of depression in many people. They even cause lots of divorce all over the world. If a couple cannot sleep together, there is a better chance that they will walk away (take their separate way).